Video recap of our project

LESS ONLINE MORE PRESENT

Erasmus+ Youth exchange, named “Less Online More Present“, took place between 19th June and 30th June 2022  in a very nice town of Rokytnice nad Jizerou, Czechia, surrounded by Krkonoše mountains. In this project, 56 participants from 4 countries gathered together for 10 days in order to learn how to easily disconnect from social media, to become more efficient with essential digital tools, to find out how to spend our time offscreen and most importantly to make new friends and meet cultures from other european countries.

Výměna mládeže Erasmus+ s názvem „Less Online More Present“ se uskutečnila ve dnech 19. června až 30. června 2022 ve velmi malebném městečku Rokytnice nad Jizerou v České republice, které je obklopeno Krkonošemi. V rámci tohoto projektu se sešlo 56 účastníků ze 4 zemí na 10 dní, aby se naučili, jak se snadno dá odpojit od sociálních médií, jak být efektivnější v práci s digitálními nástroji, jak trávit efektivně čas mimo obrazovku, ale hlavně aby získali nové přátele a poznali kultury z jiných evropských zemí.

Our Goal

The Goal was to redefine approach of using social media and reduce time spent on it among our participants by increasing their competences to interact in real life, introducing new methods how to use social media and technologies (Digital Minimalism) and alternatives to spend their leisure time.

Cílem bylo přehodnotit přístup k používání sociálních médií a zkrátit čas strávený na nich mezi našimi účastníky zvýšením jejich kompetencí k interakci v reálném životě, zavedením nových metod, jak využívat sociální média a technologie (digitální minimalismus) a alternativ k trávení volného času.

The Story

This story was written by one of our participants.

During the days 19.6. – 30.6. 2022, over 50 students met at the Erasmus+ Youth Exchange in the Krkonoše Mountains, and the following 10 days were spent together by participants from Lithuania, Slovakia, Hungary and the Czech Republic. The first two days were focused on getting to know each other and having fun during teambuilding and icebreaker activities.

Ve dnech 19.6.- 30.6. 2022 se přes 50 studentů a studentek setkalo na mezinárodní Výměně Mládeže Erasmus+ v Krkonoších a následujících 10 dnů strávily společně účastníci z Litvy, ze Slovenska, Maďarska a Česka. První dva dny byly zaměřeny na vzájemné poznávání a teambuildingové aktivitách, při kterých si všichni užili spoustu zábavy.

The next days were devoted the topic of our YE – Less Online More Present and Digital Minimalism. Each day was divided into 4 sessions which contained a 1.5-hour program in the form of educational games, non-formal learning activities or the creation of various posters. Of course everything was conducted in English. One of the activities was for example going into town in groups, asking random passers-by 10 questions about social media and time spent online that were prepared by participants beforehand. The results were then presented to the other groups the following day.

Další dny byly věnovány tématu naší Výměny Mládeže, a to Less Online More Present aka digitálnímu minimalismu. Každý den byl rozdělen do 4 tzv. sessions, které obsahovaly 1,5hodinový program v podobě vzdělávacích her, neformálních vzdělávacích aktivit a tvorby různých výstupů. Vše samozřejmě probíhalo v angličtině, ať už šlo o aktivity individuální či týmové. Jedním z odvážnějších úkolů, které na účastníky čekal, bylo vytvoření národnostně promíchaných skupinek, které pak měli jít do Rokytnice nad Jizerou a položit náhodným kolemjdoucím 10 otázek o sociálních sítích a čase stráveném online, které si účastníci předem připravili. Nejen výsledky, ale i to, jak se účastníci při takovém průzumu cítili, byly následující den prezentovány ostatním skupinám.

Since the Youth Exchange took place in the Krkonoše Mountains (the highest mts. of Czechia), a hike was also a must and the pleasure. Participants went to the well known cottages called Dvoračky, where they rewarded themselves with a nice view and well-deserved blueberry dumplings. Part of the expedition continued to the border with Poland via the source of the Elbe River, Luční Bouda and Pančava Waterfalls. Although the day was a bit more physically demanding, everyone returned to the lodge with a smile on their face. Throughout the event, participants had also the opportunity to see the cultures of other countries, learn about their traditions and taste their delicacies. On the last day, the videos filmed during the entire stay were shown, everyone said goodbye, and there were tears as well, and already all the participants suspected that this was not their last Erasmus+ future paths.

Jelikož se Výměna mládeže konala v nejvyšších horách Česka, a to Krkonoších, nesměla chybět ani túra. Účastníci se vydali na chaty Dvoračky, kde se odměnili pěkným výhledem a zaslouženými borůvkovými knedlíky. Část výpravy pokračovala i k hranicím s Polskem přes pramen řeky Labe, Luční Boudu a Pančavský vodopád. I když byl den trochu fyzicky náročnější, všichni se vrátili do chaty s úsměvem na tváři. Během celé akce měli účastníci také možnost nahlédnout do kultur jiných zemí, seznámit se s jejich tradicemi a ochutnat jejich pochoutky. Poslední den se promítala videa natočená za celý pobyt, všichni se loučili, došlo i na slzy a už všichni zúčastnění tušili, že to nejspíš nebudou jejich poslední budoucí cesty s Erasmem+.

All in all, the project as a great success, with a countless amount of smiles, with the most honest emotions and with the will to make the place that we live in a little better – slowly, step by step, but at the end to have an environment that we would be happy with in and gladly leave it as a heritage to the next generations.

Now it’s your chance to take part in one of our Youth Exchanges!
Check our future projects section and apply!
Come and grow with us!

Celkově byl projekt velmi úspěšný, s nesčetným množstvím úsměvů, s nejupřímnějšími emocemi a s vůlí alespoň částečně se odstřihnout se od sociálních medií a žít si svůj život také mimo obrazovky. Nyní máte šanci i vy zúčastnit se jedné z našich výměn mládeže! Podívejte se do naší sekce budoucích projektů a přihlaste se! Pojďte s námi růst!

Projects

ONGOING PROJECTS.